ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO - RCA

Este o asigurare obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, adresata persoanelor fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/inregistrării în România, precum și tramvaie. Acestia trebuie sa detina, conform legii, un contract RCA valabil pe toata perioada in care vehiculul este inmatriculat/inregistrat, chiar daca acesta nu este utlizat.

Prin Asigurare RCA este oferita protectia financiara celor vinovat de producerea accidentului precum si persoanei pagubite, in urma unui accident.

Riscurile sunt subscrise de Asiguratori si pot fi plasate prin intermediul platformei online smartasigur.ro. Detalii privind produsul RCA sunt prevăzute de Legea 132/2017 si Norma 20/2017 si pot fi studiate accesand link-ul https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-sectoriala/legislatie-asigurari/legislatie-primara-csa/5909-lege-132-din-31-mai-2017

CE SE ASIGURA?

În baza contractului de asigurarea RCA se acoperă despagubiri pentru:

Avarierea vehiculelor sau altor bunuri apartinand persoanelor prejudiciate; costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat;

Prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a vehiculului;

Cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparținând terțului păgubit, la centrul de constatare sau unitatea reparatori cea mai apropiata de locul accidentului sau domiciliului;

Prejudicii produse de dispozitivele sau instalatiile cu care a fost echipat vehicului;

Vatamari corporale sau deces

Daune morale (prejudicii fara caracter patrimonial)

Cheltuieli de judecata efectuate de persoana prejudiciata

Membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei altei persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de vehicule și este acoperită de asigurarea obligatorie RCA nu sunt excluși de la beneficiul asigurării pentru propriile lor vătămări corporale.

CARE SUNT LIMITELE MAXIME DE DESPAGUBIRE?

Pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire este de 1.220.000 Euro

Pentru vătămari corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire este de 6.070.000 Euro

Nivelul impus de legislatia statului membru pe teritoriul caruia s-a produs accidentul, daca acesta depaseste limitele mentionate anterior.

EXISTA ACOPERIRI SUPLIMENTARE OPTIONALE?

Decontare directă - Asiguratorii au obligatia de a o oferi ca si optiune Asiguratului. Acesta, in calitate de persoana prejudiciata, se poate adresa Asiguratorului sau pentru gestionarea dosarelor numai daca au fost indeplinite conditiile cumulative din legislatie

Asistenţă tehnică rutieră

Accidente persoane

CE NU SE ASIGURA?

Excluderi conform legislatiei, printre care:

Prejudiciile produse bunurilor aparținând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum și cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia.

Prejudiciile produse bunurilor aparținând persoanelor vinovate (patrimoniu comun al sotilor) de accident, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de aceeași persoana.

Prejudiciile cauzate în situațiile în care nu se face dovada valabilității la data accidentului a asigurării RCA sau Asiguratorul nu are răspundere.

Partea din prejudiciu care depășește limitele de răspundere stabilite prin contractul RCA.

Amenzile de orice fel și cheltuielile penale la care ar fi obligat persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului.

Cheltuielile făcute în procesul penal de persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului.

Prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului și persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului.

Prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalațiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalații de lucru.

Prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operațiunilor de încărcare și de descărcare.

Prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase.

Daune produse in cazuri de forta majora, razboi sau atac terorist.

EXISTA RESTRICTII DE ACOPERIRE?

Vehicule care sunt inmatriculate in alte state;

Autovehicule pentru care nu exista un certificat de inmatriculare/inregistrare in Romania.

Pentru vehiculele înmatriculate /înregistrate în alte state ce urmează a fi înmatriculate / înregistrate permanent în România, încheierea contractului RCA este condiţionată de prezentarea dovezii înregistrării fiscale a vehiculului în România.

Pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulație, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile

Pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile;

Nu se încheie contract RCA pentru persoanele fizice și juridice care utilizează vehicule exclusiv în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal; pentru riscurile ce deriva din aceste activitati proprietarii sau organizatorii se pot asigura facultativ.

UNDE BENEFICIEZ DE ASIGURARE?

Pe teritoriul României;

Pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European, denumite în continuare state membre, și teritoriul Confederației Elvețiene;

Pe teritoriile statelor situate între două state care leagă direct două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou național auto;

Pe teritoriile statelor în care sunt competente birourile naționale auto care au semnat Acordul multilateral.

Asiguratorii pot extinde valabilitatea teritoriala a politelor.

Ţările în care asigurarea RCA este valabilă sunt precizate în Contractul de Asigurare.

CE OBLIGATII AM?

Obligații la începutul contractului:

Sa furnizez complet si corect datele solicitate in vederea evaluarii riscului;

Plata primei de asigurare in cuantumul si termenul prevazut in polita;

Informarea asiguratorului cu privire la incheierea altor contracte RCA cu alti asiguratori;

Obligații pe durata contractului:

Plata ratelor de primă conform scadențelor menționate în polița de asigurare;

Informarea cu privire la orice modificare intervenita in legatura cu informatiile inscrise in contract;

Obligații în cazul solicitării de despăgubiri:

Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, asiguratul notifică asigurătorul RCA cu privire la acesta în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului.

Să transmiteți părții prejudiciate, la cererea acesteia, informațiile necesare pentru formularea pretențiilor de despăgubire, în special: numele, prenumele şi adresa ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei; numele, prenumele şi adresa sau denumirea, sediul contractantului ori asiguratului vehiculului; denumirea, sediul asigurătorului RCA care a emis contractul RCA, seria şi numărul contractului RCA, precum şi numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia.

Asiguratul furnizează Asiguratorului RCA informații cu privire la cauzele și împrejurările producerii accidentului și documentele necesare instrumentării cazului.

Asiguratul înştiinţeaza asigurătorul RCA privire la faptul că: partea prejudiciată solicitat despăgubirea de la dumneavoastra in calitate de asigurat; proceduri penale sau administrative au fost îndreptate împotriva dumneavoastra în legătură cu evenimentul produs şi informează asigurătorul RCA imediat cu privire la desfăşurarea acestor proceduri şi rezultatul acestora; partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care contractantul află despre acest lucru; Aceste Prevederi nu se aplică în situaţia în care faceti dovada imposibilităţii îndeplinirii acestei obligaţii.

Neîndeplinirea de către dumneavoastra obligaţiilor prevăzute mai sus nu limitează dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită.

Neprezentarea dumneavoastra in calitate de asigurat la solicitarea asigurătorului nu îngrădeşte dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită

Constatarea amiabila de accident: Pentru evenimentele în care sunt implicate două vehicule, din care rezultă numai prejudicii materiale, asiguraţii pot informa societăţile din domeniul asigurărilor în baza unui formular tipizat, eliberat de către aceste societăţi, denumit în continuare constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor implicate consemnează informaţii privind data şi locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducătorilor auto implicaţi, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate şi ale propriilor societăţi de asigurare RCA, precum şi informaţii privind circumstanţele producerii accidentului.

CAND SI CUM PLATESC?

Prima de asigurare se poate achita în numerar în schimbul unei chitanțe emise de intermediarul poliței de asigurare, cu cardul prin POS la sediile Asiguratorilor sau ale Brokerului, cu foie de depunere la banca sau prin virament în contul indicat în oferta de asigurare/decontul de prime.

Plata prima de asigurare se face in lei anticipat si integral pe intreaga perioada asigurata sau in rate conform acordului intre Asigurat si Asigurator.

CAND INCEPE SI CAND INCETEAZA ACOPERIREA?

Perioada de valabilitate este cea menţionată în Poliţă.

Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni (multiplu de o lună) în funcție de opțiunea asiguratului.

Răspunderea Asiguratorilor începe:

Din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;

Din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări;

Din momentul eliberării contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizației provizorii de circulație sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate

Răspunderea Asiguratorilor încetează:

La data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită de documente justificative;

La data la care vehiculul este radiat din circulație;

La ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrisă în contractul RCA.

CUM POT SA REZILIEZ CONTRACTUL?

Contractul RCA se desființează de drept dacă:

riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naște obligația asigurătorului;

producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după nașterea obligației asigurătorului.

Asiguratul are obligația de a informa Asiguratorul despre încheierea altor contracte RCA cu alți asigurători RCA și poate opta pentru menținerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opțiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic și poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

Denunța contractul RCA cu termen de preaviz de 20 de zile, în cazul în care nu sunteți de acord cu modificarea primei de asigurare notificată de Asigurător când constată că informațiile furnizate la momentul încheierii contractului nu sunt reale;

Solicita încetarea contractului RCA în situația transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

In cazul radierii vehiculului din circulatie;

Prin reziliere, datorata nerespectarii obligatiilor asumate prin contract: de exemplu neplata ratelor de prima de contractant, schimbarea esentiala a imprejurarilor referitoare la risc.

Smartasigur.ro este o platforma online, cu ajutorul careia se pot compara tarifele de la toti Asiguratorii din Romania.
Serviciile de pe platforma smartasigur.ro sunt oferite de Smart Finance Broker SRL- CUI: 32501700, Nr. Reg. Com.: J40/14447/2013, asistent autorizat Delta S.R.S. Broker de Asigurare-Reasigurare SRL.